Všeobecné obchodní podmínky

 

 

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) prodávajícího Kamila Souček, IČ: 08557683, se sídlem: Zátiší 405, 671 03 Vranov nad Dyjí, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Znojmo, č. j. SMUZN 20573/2019, e-mail: info@flowerka.cz, telefon: +420 722 577 532 (dále jen „prodávající“), jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní Smlouvu (dále jen „smlouva“) mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“), prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webových stránkách www.flowerka.cz  (dále jen „e-shop“).

1.2. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

1.3. Kupující vytvořením objednávky potvrzuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s těmito Obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád obsažený v článku 8. Obchodních podmínek, Podmínky ochrany osobních údajů a dokument Doprava a platba, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě vytvoření objednávky.

1.4. Tyto Obchodní podmínky a smlouva se uzavírají v českém jazyce.

1.5. Kopii Obchodních podmínek obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu.

 

 2. INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH

 

2.1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu e-shopu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a bez dalších poplatků, není-li uvedeno jinak. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v e-shopu. Toto ustanovení nevylučuje sjednání Smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2.2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu e-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.3. V e-shopu jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

3.1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám.

3.2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v e-shopu

3.3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

3.4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko “Objednat s povinností platby". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři. Kliknutím na tlačítko “Objednat s povinností platby” kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a Podmínkami ochrany osobních údajů.

3.5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální Obchodní podmínky Prodávajícího a formulář pro odstoupení od smlouvy. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.

3.6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto Obchodních podmínkách.

3.7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky nebo e-mailem, na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto Obchodních podmínkách.

3.8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v e-shopu, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto Obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

 


4. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

 

4.1. Na základě registrace kupujícího provedené v e-shopu může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

4.2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

4.3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

4.5. Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, když kupující svůj zákaznický účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze smlouvy a těchto Obchodních podmínek.

4.6. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • dobírkou, k platbě dojde při doručení zboží oproti předání zboží
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2601699653/2010, vedený u Fio banka a.s
 • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány Shoptet Pay

5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3. V případě bezhotovostní platby na bankovní účet prodávajícího je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy.

5.4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. Kupní cena je splatná do 2 pracovních dnů od uzavření smlouvy.

5.5. V případě bezhotovostní platby na bankovní účet je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedeným variabilním symbolem, na bankovní účet prodávajícího. Závazek kupujícího je splněn připsáním náležité částky kupní ceny, na účet prodávajícího.

5.6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

5.7. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení celkové ceny a bude zaslána na e-mailovou adresu kupujícího společně s potvrzením o odeslání zboží. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

 6. DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

6.1. Zboží je kupujícímu dodáno:

 • prostřednictvím společnosti:​ Česká pošta, PPL, Zásilkovna​
 • na adresu uvedenou kupujícím v objednávce
 • ve výdejně zásilek společnosti:​ Zásilkovna, Balíkovna, PPL ParcelShop

6.2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.3. Zboží bude kupujícímu odesláno podle skladové dostupnosti zboží:

 • zboží skladem nejpozději 5. pracovní den ode dne připsání platby na účet prodávajícího
 • zboží na objednávku bude zhotoveno a odesláno v termínu uvedeném na e-shopu u daného zboží, obvykle během 2 týdnů ode dne připsání platby na bankovní účet prodávajícího,
 • zboží na zakázku bude zhotoveno a odesláno na základě předchozí osobní domluvy

6.4. Je-li prodávající podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 

6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.6. V případě, kdy kupující poruší svou povinnost převzít zboží, s výjimkou případů dle odst. 6.7. Obchodních podmínek, nemá to za následek porušení povinnosti prodávajícího zboží kupujícímu doručit. Zároveň to, že zboží kupující nepřevezme, není odstoupení od smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávajícímu ale v takovém případě vzniká právo od smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany kupujícího. Pokud se prodávající rozhodne odstoupit od smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy prodávající kupujícímu toto odstoupení doručí. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

6.7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou ve smlouvě a jsou splatné 7 dnů od doručení e-mailu.

6.8. Nebude-li možné dodat kupujícímu zboží, jehož kupní cena má být uhrazena formou dobírky, z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího, má prodávající právo na kupujícím vyžadovat náhradu nákladů marného dodání v plné výši.

6.9. Kupujícímu do doby, než prodávajícímu uhradí náklady marného dodání v plné výši, budou všechny následně založené objednávky automaticky zrušeny.

6.10. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. V případě, kdy kupující zboží nepřevezme, s výjimkou případů dle odst. 6.7. Obchodních podmínek, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží v okamžiku, kdy měl možnost ho převzít, ale z důvodů na straně kupujícího k převzetí nedošlo. 

 


7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

7.1. Kupující, který uzavřel smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit.

7.2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí zboží.

7.3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy:

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo bylo vyrobeno podle požadavků kupujícího, a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • v dalších případech uvedených v § 1837 Občanského zákoníku.

7.4. V souladu s ust. §517 ods. 1 Občanského zákoníku může zákazník uplatnit odstoupení i jen ve vztahu k části předmětu smlouvy (pokud předmětem smlouvy, resp. závazné objednávky, bylo dodání několika kusů zboží), a v takovém případě se smlouva ruší jen v této části.

7.5. Kupující je povinen, pokud toho práva chce využít, doručit písemné odstoupení od smlouvy nejpozději poslední den určené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího.

7.6. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu č. 1 Obchodních podmínek a je zaslán také samostatně jako příloha k potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu kupujícího. 

7.7. Odstoupení od smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto Obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

7.8. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.9. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to převodem na bankovní účet kupujícího. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

7.10. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

7.11. Odstoupí-li kupující od smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá.

7.12. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, včetně originálního dárkového balení, tj. všech dárkových krabiček, s kompletní dokumentací, nepoužité, nepoškozené, čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Pokud by bylo zboží vráceno neúplné, poškozené nebo viditelně opotřebené, může vám být účtována náhrada škody. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.13. Zboží zaslané zpět prodávajícímu není možné zasílat na dobírku. Kupující bere na vědomí, že jakékoliv reklamace (např. ztráta zásilky, poškození zásilky) vzniklé při doručování prodávajícímu řeší u dopravce odesílatel.

7.14. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně. 

7.15. Odstoupí-li kupující od smlouvy jen ve vztahu k části předmětu smlouvy (pokud předmětem smlouvy, resp. závazné objednávky, bylo dodání několika kusů zboží) podle odst. 7.4. Obchodních podmínek, není prodávající povinen vrátit náklady na dodání, které od kupujícího přijal na základě vytvoření této objednávky a uzavření smlouvy.

7.16. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, a nebo když výrobce, dovozce a nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

8.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti 
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

8.2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.3. Projeví-li se vada v průběhu 1 roku od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Je na straně prodávajícího prokázat, že vadu způsobil kupující (nechoval se k němu v souladu s návodem apod.), v případě, že to neprokáže, musí prodávající reklamaci uznat.

8.4. Projeví-li se závada v průběhu 1 - 2 let od převzetí zboží kupujícím, musí kupující prokázat, že byla závada na věci už v době doručení. V opačném případě může prodávající reklamaci zamítnout.

8.5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící části zboží
 • odstranění vady opravou zboží

8.6. Je-li kupujícím zvolená varianta nemožná (např. dodání nového zboží, které nemá prodávající na skladě) nebo je tato varianta nepřiměřeně nákladná (např. dodání celého nového zboží, i když lze provést jen malou opravu), může prodávající rozhodnout o odbavení druhým způsobem nebo může prodávající odmítnout odstranit vadu.

8.7. Kupující má právo na přiměřenou slevu z ceny nebo na odstoupení od smlouvy, jestliže:

 • prodávající odmítne vadu odstranit nebo jí neodstraní v souladu s právními předpisy
 • se vada projeví opakovaně
 • má zboží podstatnou vadu
 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího
 • právo na odstoupení od smlouvy nenáleží v případě, je-li vada zboží nevýznamná

8.8. Před samotnou reklamací kupující nejprve kontaktuje elektronicky prodávajícího, zašle mu popis problému a fotografii vady.

8.9. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář pro uplatnění reklamace poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu č. 2 Obchodních podmínek.

8.10. Při uplatnění reklamace odešle kupující reklamovaný předmět spolu s formulářem pro uplatnění reklamace poštou na adresu prodávajícího tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního. Náklady na přepravu hradí kupující.

8.11. Zboží zaslané zpět prodávajícímu není možné zasílat na dobírku. Kupující bere na vědomí, že jakékoliv reklamace (např. ztráta zásilky, poškození zásilky) vzniklé při doručování prodávajícímu řeší u dopravce odesílatel.

8.12. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.13. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

8.14. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

8.15. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží:

 • pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu
 • pokud kupující vadu sám způsobil
 • pokud se jedná o opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

8.16. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit na základě dodání kopie dokladu o odeslání zboží zvoleným dopravcem s uvedenou cenou dopravy.

8.17. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

8.18. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

8.19. Dodavatelé vosků a vonných olejů s certifikátem IFRA uvádějí a garantují druh vosků a olejů na svých prodejních internetových stránkách. Prodávající nemůže zaručit, že při užívání výrobků z těchto materiálů nedojde např. k alergické reakci. V takové situaci prodávající nenese zodpovědnost za alergickou reakci na výrobek a alergická reakce na výrobek není důvodem k reklamaci tohoto výrobku.

8.20. Barevnost zboží se může částečně lišit od skutečnosti v závislosti na světelných podmínkách při fotografování a v závislosti na použitém typu a kalibraci monitoru nebo displeje kupujícího. Drobná barevná odlišnost produktů není relevantním důvodem pro podání reklamace.

8.21. Dekorace, vonné vosky a svíčky vyrábí prodávající ručně. Drobné nedostatky a nepravidelnosti nejsou relevantním důvodem pro podání reklamace.

 


9. ZBOŽÍ NA ZAKÁZKU

 

9.1. Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je upraveno podle přání kupujícího nebo je vyrobeno podle požadavků kupujícího.

9.2. Kupujícímu bude na e-shopu vystaveno speciální zboží s ilustrační fotografií, přesným popisem a termínem vyhotovení. U zboží bude uvedena plná cena. Vytvořením takovéto objednávky kupujícím a potvrzením objednávky prodávajícím vzniká mezi prodávajícím a kupujícím smlouva.

9.3. Se zhotovením či úpravou zboží na zakázku bude započato po bezhotovostní úhradě plné ceny zboží včetně poštovného kupujícím. Není-li možné dodržet dohodnutý termín, kontaktuje prodávající kupujícího neprodleně.

9.4. Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy na zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo bylo vyrobeno podle požadavků kupujícího.

9.5. Reklamace zboží na zakázku se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v čl. 8 Obchodních podmínek.

 


10. ÚPRAVA ZBOŽÍ 

 

10.1. Kupující je oprávněn požádat prodávajícího o úpravu zboží dodaného kupujícímu na základě objednávky.

10.2. Prodávající takové žádosti vyhoví, pokud bude úprava zboží technicky možná.

10.3. Kupující nese náklady spojené s úpravou zboží dodaného kupujícímu na základě objednávky, jakož i náklady spojené s doručením předmětného zboží pro účely jeho úpravy prodávajícímu, a náklady spojené s dodáním předmětného upraveného zboží kupujícímu.

10.4. Zboží zaslané zpět prodávajícímu není možné zasílat na dobírku. Kupující bere na vědomí, že jakékoliv reklamace (např. ztráta zásilky, poškození zásilky) vzniklé při doručování prodávajícímu řeší odesílatel.

10.5. Prodávající může dle svého uvážení v jednotlivém případě rozhodnout, že náklady na uskutečnění úpravy zboží ponese sám.

10.6. Úpravu zboží v souladu s čl. 10 Obchodních podmínek lze uskutečnit pouze za předpokladu, že kupující uhradil prodávajícímu kalkulované náklady na úpravu daného zboží dle požadavku kupujícího, jakož i kalkulované náklady spojené s doručením předmětného upraveného zboží kupujícímu. Výši kalkulovaných nákladů sdělí prodávající kupujícímu předem e-mailem.

10.7. V případě úpravy zboží se z daného zboží stává zboží v režimu „zboží na zakázku“, tj. zboží upravené podle přání kupujícího nebo zboží vyrobené pro jeho osobu, a z toho důvodu kupující není v takovém případě oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu podle čl. 7. Obchodních podmínek.

 

11. OPRAVA ZBOŽÍ

 

11.1. Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží v trvání 24 měsíců; zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

11.2. Záruka začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím. Kupující je povinen zboží prohlédnout ihned po jeho převzetí. Kupující je povinen se před prvním použitím zboží řádně seznámit s návodem a se záručními podmínkami.

11.3. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zboží kupujícím, používání zboží v neodpovídajících, resp. nevhodných podmínkách, neodborné zacházení, zanedbání starostlivosti o zboží, nesprávnou manipulaci a používání zboží, nesprávné ošetřování zboží, neodbornou instalaci.

11.4. Kupující má právo uplatnit práva z vadného plnění prodávajícího pouze v případě, že zboží vykazuje vady, které zavinil prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího. Pokud to bude technicky možné, lze provést opravu zboží. V tomto případě se postupuje podle čl. 8 Obchodních podmínek. Všechny opravy provedené v návaznosti na řádnou a oprávněnou reklamaci vad zboží jsou v záruční době bezplatné.

11.5. Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká v případě neodborného zásahu do výrobku v průběhu záruční doby jinou než oprávněnou osobou. Prodávající si současně vyhrazuje právo nevracet za takové zboží peníze a právo nezaměnit jej za jiné zboží.

11.6. V ostatních případech opravy zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opravou zboží, jakož i náklady spojené s doručením předmětného zboží pro účely jeho opravy prodávajícímu, a náklady spojené s dodáním předmětného opraveného zboží kupujícímu. 

11.7. Zboží zaslané zpět prodávajícímu není možné zasílat na dobírku. Kupující bere na vědomí, že jakékoliv reklamace (např. ztráta zásilky, poškození zásilky) vzniklé při doručování prodávajícímu řeší odesílatel.

11.8. Opravu zboží v souladu s odst. 11.6. Obchodních podmínek lze uskutečnit pouze za předpokladu, že kupující uhradil prodávajícímu kalkulované náklady na opravu daného zboží dle požadavku kupujícího, jakož i kalkulované náklady spojené s doručením předmětného opraveného zboží kupujícímu. Odhadovanou výši kalkulovaných nákladů sdělí prodávající kupujícímu předem e-mailem. Skutečnou výši kalkulovaných nákladů sdělí prodávající kupujícímu po obdržení a odborném posouzení vady předmětného zboží, přičemž tato částka nesmí přesáhnout 1,5 násobek odhadované výše kalkulovaných nákladů.

 


12. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNÉ KORESPONDENCE

 

12.1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

12.2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto Obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

13. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 

13.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká Obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, ze smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

13.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

13.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká Obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 


14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

14.1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

14.3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

14.4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do e-shopu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání e-shopu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící e-shop a užívat e-shop nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

14.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

14.6. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenese prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dní, má prodávající i kupující právo od smlouvy odstoupit.

14.7. Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Vždy však tyto podmínky a potvrzení objednávky se shrnutím objednávky obdrží kupující e-mailem a bude mít tedy vždy přístup ke smlouvě bez součinnosti prodávajícího. Prodávající doporučuje vždy potvrzení objednávky i Obchodní podmínky uložit.

14.8. Znění Obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tyto změny se však nedotknou již uzavřených smluv, ale pouze smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny.

14.9. Přílohou Obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro uplatnění reklamace.

 

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2023.

 

 Ke stažení:

 

 V případě jakýchkoliv dotazů mě prosím kontaktujte. Krásné rozkvetlé dny ♡


 

Zpět do obchodu